Praha Synagogue 6

Czech Republic

j6prah20.jpg


j6prah77.jpg


j6prah76.jpg


j6prah75.jpg


j6prah74.jpg


Pictures by Benn. April 2000.

holiday

reply

prahaj6 7203